Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Provozní a návštěvní řád

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU

Vlastník zimního stadionu : Město Jablonec nad Nisou, sídlo Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Provozovatel zimního stadionu : SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.,U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou 466 01

 

Práva a povinnosti návštěvníků zimního stadionu

1) Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasí s „Návštěvním řádem” ZIMNÍHO STADIONU Jablonec nad Nisou. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do zimního stadionu.

2) Děti do 6-ti let mají povolen vstup na ZS pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18-ti let, která odpovídá za jejich dozor.

3) Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

4) Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

5) Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor arény a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

6) Při vstupu do ZS se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř ZS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.

7) Ve všech prostorách ZS Jablonec nad Nisou platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.

8) Platí zákaz vnášet do objektu ZS jakoukoliv pyrotechniku.

9) Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

10) Pro návštěvníky platí zákaz vnášet alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky do objektu ZS, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení. Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

11) Před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání je návštěvníkům zakázáno vstupovat do prostor hráčských lavic, kabiny časomíry, strojovny chladícího zařízení, šaten hráčů a rozhodčích.

12) Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

13) Při veřejném bruslení je zakázáno vstupovat na ledovou plochu bez bruslí. Každý je povinen chovat se ohleduplně a dbát na to, aby nevhodným způsobem jízdy nezpůsobil škodu či úraz sobě nebo třetí osobě.

14) Při veřejném bruslení je zakázáno brát si na ledovou plochu hokejky a puky.

15) Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.

16) Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.

17) Vstup do prostor ZS se zvířaty je zakázán.

18) Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

19) Je povinností, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy - případně strojníkovi, zjištěné závady na zařízení ZS ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů.

20) V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, nebo požádat o přivolání zdravotní pomoci u služby konajícího pracovníka ZS.

21) Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat pořadatelské službě nebo pracovníkovi obsluhy ZS, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

22) Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

23) Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

24) V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi nebude zároveň umožněn vstup na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Jablonec nad Nisou.

V    Jablonci nad Nisou 1.8.2015

Petr Cinibulk - ředitel areálu ZS

 

Provozní řád pro školská zařízení na Městském zimním stadionu

 

 1. Časové využívání prostor Městského zimního stadionu pro školská zařízení je ve školním roce v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 8.00 do 15.00. Využití ledové plochy v těchto hodinách organizuje pověřený Koordinátor využití ledové plochy (dále jen Koordinátor)
 1. Požadovanou hodinu je nutné rezervovat nejpozději 3 dny před jejím uskutečněním u Koordinátora. Mimořádné požadavky na změnu rezervace ze strany školských zařízení a ostatních organizací se řeší po dohodě a Koordinátorem.
 1. Při příchodu na zimní stadion může vyučující požádat ledaře o klíče od šatny a její použití. Vyučující nebo trenér zodpovídá za pořádek i po opuštění šatny, ale i v celém areálu stadionu, kde se jeho žáci pohybují. Klíč od šatny vrací vyučující nebo trenér opět ledaři. Režim používání sprch v rámci výuky školských zařízení je nutné projednat předem s provozovatelem zimního stadionu.
 1. S jídlem a nápoji není možné vstupovat na ledovou plochu. Za úklid rozlitých nápojů nebo rozbitých nádob od jídla uvnitř i v prostorách okolo ledové plochy zodpovídá vyučující nebo trenér. Používání skleněných nebo keramických nádob je přísně zakázáno.
 1. Vstup na ledovou plochu je možný pouze v bruslích a vyučující nebo trenér za dodržování zodpovídá.
 1. Vzhledem k tomu, že v době od 8.00 do 15.00 na ledové ploše probíhá především výuka základů bruslení školských zařízení, je při hře hokeje nutné dodržovat zvýšená pravidla bezpečnosti:
 • Zajistit hrací plochu proti pronikán puku mimo hrací prostor použitím ochranných mantinelů a speciálně vyrobené sítě, která je uložena u ledařů . Za použití těchto věcí odpovídá vyučující nebo trenér třídy hrající hokej.
 • Při účasti více jak 2 tříd není možné hrát hokej.
 1. Vyučující nebo trenéři odpovídají za veškeré škody na majetku, zdraví a životu všech osob v daný den a v danou dobu na ledové ploše a v jejím přilehlém prostoru vzniklými v souvislosti činností jejich žáků a dalších svěřených osob.
 1. Za úpravu ledové plochy a její četnost během vyhrazené doby odpovídá provozovatel zimního stadionu po dohodě s Koordinátorem.
 1. Nutné plánované nebo havarijní technologické odstávky oznámí provozovatel zimního stadionu neprodleně Koordinátorovi.

                   ………………….                        …………………                            ………………….

                        Petra Marat                            Petr Cinibulk                               Ing. Milan Matura

                       koordinátor                              HC Vlci Jablonec                  Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o.

                                                                      provozovatel                            jednatel společnosti

Uložit
Uživatelské prefence souborů cookie
Používáme cookies, abychom zajistili, že na našich webových stránkách získáte co nejlepší služby. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tato webová stránka nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
System