Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Provozní a návštěvní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ HALY
V JABLONCI NAD NISOU


1.
Základní ustanovení


1) Městská hala dále jen (MH) je sportovním víceúčelovým zařízením Města Jablonec nad Nisou a správou tohoto zařízení byla pověřena společnost Sport Jablonec nad Nisou,s.r.o.
2) Ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky Městské haly i její zaměstnance.
3) Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu (u návštěvníků haly) nebo k pracovnímu postihu (u zaměstnanců MH).
4) Vstup do MH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

2.
Využití


1) Městská hala slouží zejména pro školní tělovýchovu, pravidelné tréninky tělovýchovných jednot, zájmových organizací, klubů, skupin a individuálních návštěvníků (dále jen uživatelé).
2) Městská hala je víceúčelová a umožňuje pořádání turnajů, mistrovských zápasů, soutěží, kulturních akcí, výstav a přehlídek.

 

3.
Prostory

1) Komplex prostor Městské haly tvoří:

a) hrací a cvičební plochy
b) tribuny diváků a ochozy
c) hráčské a sálové šatny se sprchami
d) technické zázemí
e) skladové prostory, nářaďovny, úklidové místnosti
f) sály a tělocvičny pro školy a ostatní uživatele
g) fitness centrum
h) kanceláře
i) byt správce
j) restaurace a bufet
k) venkovní plochy (komunikace, parkoviště)

2) Technická dokumentace budovy je uložena na sekretariátu Městské haly.
3) Prostor MH je monitorován.

 

4.
Časové využívání prostor – provozní doba

1) Časové využívání prostor Městské haly je následující:

a) školy od 07:00 do 15:00 hod.
b) tělovýchovné jednoty od 07:00 do 22:00 hod.
c) zájmové organizace a skupiny od 07:00 do 22:00 hod.

2) Městská hala je v provozu ve všední dny, v sobotu, v neděli i o svátcích a každá změna provozní doby bude uživatelům dána na vědomí prostřednictvím webových stránek a též na viditelném místě před a vně budovy haly.
3) Výjimku z provozní doby povoluje jednatel společnosti SPORT Jablonec n.N., s.r.o. nebo jím pověřený pracovník.
4) Bufet a restaurace se řídí vlastní provozní dobou.
5) Tvorba harmonogramu využití sportovních ploch v Městské hale se řídí následujícími pravidly:

a) prioritně je zajišťována výuka školních zařízení
b) následují akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi Městskou halou a uživateli
c) zájmová sportovní činnost veřejnosti

6) Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím většího rozsahu, které musí být garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami mezi společností SPORT Jablonec n.N., s.r.o. a případnými uživateli, s uvedením smluvní pokuty ve výši 10% celkové sjednané ceny při zrušení objednávky ze strany uživatele v termínu kratším jak 30 dnů před plánovaným termínem akce.

 

5.
Vstupy

1) Vstup do vnitřních prostor Městské haly je povolen uživatelům, kteří využívají plochy určené ke sportování nebo další pronajaté prostory na základě:

a/ uzavřené a platné smlouvy
b/ potvrzené objednávky vystavené recepcí Městské haly
c/ úhrady v hotovosti provedené v recepci Městské haly
d/ vlastnictví individuálních karet (permanentky, zaměstnanecké karty apod.) vystavených společností SPORT Jablonec n.N.,s.r.o. pro příslušné období a na příslušné sportoviště a to po předchozí rezervaci s přihlédnutím ke kapacitě sportovišť
e/ souhlasu podnájemce v případě prostor pronajatých třetím osobám, a to vždy pouze v časech určených smlouvou, potvrzenou rezervací, platnou časovou vstupenkou nebo podnájemcem

Dále je povolen vstup divákům a to pouze do vestibulu, bufetu, restaurace, na spojovací schodiště s přilehlými sociálními zařízeními a ochozy. Diváci mohou využívat k sezení jednotlivé tribuny.

2) Vstup do provozních částí budovy (technické prostory, recepce, nářaďovny, sklady, kotelna, garáže a ostatní obslužné prostory) mají zaměstnanci haly a obslužný personál dle pracovního zařazení a stanovené náplně práce, případně také další osoby na základě platných smluvních vztahů.
3) Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do MH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen sportovní akce) nebo osobám docházejícím do prostor boxerský sál, aerobní sál, ping pong a posilovny. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor MH pouze na základě ohlášení v recepci.
4) Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách. Pořadatel má v těchto případech právo od diváků vyžadovat zaplacení vstupného.
5) Návštěvy, které přicházejí za zaměstnanci městské haly, se musí ohlásit na recepci.
6) Bez souhlasu jednatele společnosti je zakázán vstup nebo vnášení psů a ostatních zvířat. Za bezpečnost a škody vzniklé uživatelům haly, majiteli haly a správci Sport Jablonec n.N,s.r.o. odpovídá majitel nebo chovatel zvířete.
7) Před hlavním vchodem a na přilehlém schodišti je zakázáno shromažďování osob.

 

6.
Pravidla užívání prostor

1) V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do MH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
2) Uživatelé sportovních ploch nebo dalších pronajatých prostor odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
3) Uživatelé odpovídají za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách městské haly přítomny v souvislosti s činností jednotlivých uživatelů.
4) Uživatelé - trenéři odpovídají za veškeré škody na zdraví a životu všech osob, které se v daný den a v danou dobu účastní tréninku v Městské hale v souvislosti s činností jednotlivých sportovních klubů a sdružení.
5) Uživatelé jsou povinni předat užívané prostory a zařízení městské haly v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzali, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
6) Do prostor celé MH je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných či návykových látek. V případě problémů bude recepcí neprodleně přivolána Městská policie.

 

7.
Pravidla užívání hrací plochy sálů (kurtů) a ostatních prostor

1) Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující, trenér nebo kapitán oddílu či skupiny. Bez jeho přítomnosti není možno začít s výukou nebo tréninkem.
2) Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Vyučující nebo trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno a je povinen vyvodit z nedodržení přísné postihy.
3) Správce Městské haly nebo službu konající údržbář mohou prostřednictvím vyučujícího nebo trenéra provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním příslušné osoby z městské haly, případně zrušením akce.
4) Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.
5) Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích na střídačkách. Pořadatelé zajistí okamžitý úklid rozlitých tekutin na hrací ploše.
6) Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.
7) Bez souhlasu jednatele společnosti či správce MH nelze přeznačovat nebo jakkoli upravovat trvalé vymezení hracích ploch („lajnování“), lepit značky apod.
8) S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění opon, košů, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze správce, údržbář nebo recepční.
9) Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její povrch chráněn krycím kobercem nebo fólií. Za toto opatření odpovídá správce městské haly.

 

8.
Užívání tribun a ochozů

1) Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
2) V průběhu školní výuky a tréninků platí do těchto prostor zákaz vstupu všech osob, kromě zaměstnanců MH nebo návštěv povolených na recepci MH.
3) Na tribunách a ochozech není možné provádět sportovní aktivity.
4) Za pořádek, kázeň a poškozování majetku na tribunách nebo ochozech, či jiných volně přístupných prostorách (např. sociálních zařízeních) jsou odpovědní jednotliví uživatelé. V případě, že se jedná o organizovanou akci, přebírá tuto odpovědnost pořadatel akce.
5) Je zakázáno vstupovat na ochozy a tribuny s jakýmkoli nádobím a sklem, ať už z restaurace nebo fitness. Konzumace nápojů nebo jídla bude možná pouze při předem určených akcích, a to na základě vzájemné dohody mezi provozovatelem restaurace a bufetu, pořadatelem akce a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Tato dohoda musí obsahovat:

a) písemný souhlas pořadatele a zástupce společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. s konzumací nápojů a jídla v diváckých prostorách během akce
b) povolení konzumace pouze v plastových nádobách
c) zajištění roznášky nebo servisu mezi diváky
d) zajištění úklidu kelímků a tácků v průběhu akce a po skončení akce
e) určení odpovědnosti za vzniklé škody a způsob jejich odstranění (např. potřísněné stěny, aj.).

 

9.
Užívání kabinetů, stálých pracovišť a kanceláří

1) Klíče od kabinetů si mohou vyzvednout jen vyučující, trenéři nebo vedoucí příslušných smluvních akcí, kteří odpovídají za řádné využívání zařízení a za dodržování pořádku. V případě zjištění závad při převzetí prostor ohlásí tyto neprodleně správci Městské haly, údržbáři nebo recepční. Později zjištěné poškození a ztráty budou vymáhány na posledním uživateli.
2) Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou odpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny na základě podnájemní smlouvy.
3) Klíče od těchto prostor jsou uloženy v recepci. Vyzvednout si je mohou pouze osoby určené vedoucím pracoviště. Seznam osob oprávněných obdržet klíč od těchto prostor je uložen v recepci, opis je u správce Městské haly.

 

10.
Užívání šaten s uzamykatelnými skříňkami

1) Odpovědná osoba (vyučující, trenér nebo kapitán oddílu či skupiny) převezme od recepční klíč od šatny a při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení těchto prostor není poškozeno. V případě zjištěného poškození toto ihned hlásí na recepci. Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu osob oprávněných obdržet klíč od šaten, dostanou klíč pouze za protihodnotu (vratnou zálohu ve výši 100,- Kč). Po odevzdání klíče na recepci jim bude záloha vrácena.
2) Recepční má právo zaznamenat si jméno odpovědné osoby, případně požádat o předložení průkazu totožnosti.
3) Za řádné uzamčení šaten a za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které byly v prostorách šaten umístěny a souvisely s činností uživatelů, nesou odpovědnost příslušní uživatelé.
4) Uživatelé si mohou za protihodnotu ve výši 100,- Kč vypůjčit od recepční visací zámek na šatní skříňku a zvýšit tak ochranu svých osobních věcí. Po vrácení nepoškozeného zámku si na recepci uloženou protihodnotu vyzvednou. Pro uložení finanční hotovosti, výrobků z drahých kovů a ostatních cenných předmětů včetně notebooků, mobilů, fotoaparátů, kamer a ostatní spotřební elektroniky, jsou uživatelé povinni použít uzamykatelnou šatní skříňku.
5) Při sportovních utkáních je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten i pro družstvo hostů a nese odpovědnost za ztráty a škody jimi způsobené. Kontrolu předávaných prostor provede spolu se správcem městské haly nebo údržbářem.
6) Uživatelé jsou povinni uvolnit šatny nebo skříňky co nejdříve s ohledem na jejich další využití, obvykle nejdéle do 20 minut po ukončení sportovních aktivit či opuštění sportoviště. Delší nebo dlouhodobé využití šaten nebo skříněk a jejich rezervaci lze sjednat na recepci Městské haly, vždy však s přihlédnutím ke kapacitě a potřebám provozovatele Městské haly.

 

11.
Sportovní náčiní

1) Provozovatel Městské haly odpovídá za bezpečnost a funkčnost potřebného sportovního náčiní (sítě, kůly, koše, branky, cvičební nářadí a náčiní).
2) Uživatelé odpovídají za bezpečné a správné používání sportovního náčiní.
3) Uživatelé si mohou na recepci zapůjčit různé sportovní náčiní za ceny uvedené v aktuálním ceníku ( míče na košíkovou, volejbal, fotbal, pálky a míčky na stolní tenis).
4) Bez souhlasu správce MH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
5) Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení MH je třeba ihned ohlásit na recepci a zapsat do Provozní knihy MH tomu určené.
6) Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.

 

12.
Všeobecná ustanovení

1) Za provoz Městské haly a technický stav budovy včetně mobiliáře odpovídá jednatel společnosti SPORT, s.r.o. Jablonec nad Nisou. Správce městské haly nebo jím pověřený údržbář má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a v rámci svých kompetencí z nich vyvozovat příslušná opatření. Uživatelé jsou povinni se řídit pokyny pracovníků správce objektu - společnosti SPORT Jablonec n.N.,s.r.o.
2) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele Městské haly.
3) Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor Městské haly společnost SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o. uzavřený smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v prostorách městské haly.
4) Při užívání prostor městské haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
5) Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona. Za užití a obsah přenosných reklamních ploch nebo reklamních ploch umístěných na zařízení uživatele (sloupy, rampy) v pronajatých prostorách po dobu pronájmu odpovídá v plném rozsahu uživatel. Umístění těchto reklam na obvodové zdi, stropy a technické zařízení v majetku či správě provozovatele Městské haly lze pouze se souhlasem provozovatele.

 

13.
Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád Městské haly nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2015.
V Jablonci nad Nisou dne 27.4.2015
Jednatel společnosti SPORT Jablonec n.N., s.r.o.


Uložit
Uživatelské prefence souborů cookie
Používáme cookies, abychom zajistili, že na našich webových stránkách získáte co nejlepší služby. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tato webová stránka nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
System