Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Návštěvní řád městského plaveckého bazénu

Tento návštěvní řád stanovuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách plaveckého areálu a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

Článek I.

Vstup do plaveckého areálu

1. Provozní doba plaveckého areálu je uvedena na informační tabuli umístěné u hlavního vstupu do areálu.

2. Vstup do všech placených prostor areálu je povolen pouze s čipy ve tvaru hodinek, které nahrazují vstupenky a vydává je pokladna plaveckého bazénu.

- týká se zón:

A – šatny

B – sprchy, sušárny, parní komory

C  - 25ti metrový a dětský bazén

D – bazén atrakcí (tj divoká řeka, vířivky, tobogán)

bazen.png

Prodej vstupenek začíná s otevřením plaveckého areálu a končí hodinu před jeho uzavřením. Doba pobytu na stanovené vstupné začíná označením čipu na snímači u vstupního turniketu, končí označením čipu na snímači u výstupního turniketu a odevzdáním čipových hodinek. Překročí-li návštěvník dobu určenou pro pobyt, je mu pokladním systémem účtováno 30,- Kč za každou další započatou půlhodinu pobytu. Hodinu před koncem provozní doby je přístup do šaten uzavřen. Bazén atrakcí (zóna D) je uzavřen 30 minut před koncem provozní doby. Čtvrt hodiny před koncem provozní doby musí návštěvník opustit prostory plaveckého bazénu (zóna C, D), aby se mohl do uzavření osprchovat, osušit a obléci.

3. Zakoupením vstupenky ve formě čipu a vstupem do plaveckého areálu (zóna A - D) se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům pracovníků plaveckého areálu.

4. Děti ve věku do 3 let mohou do plaveckého bazénu (zóna A – D) pouze v plavkách s přiléhavou gumou nebo koupací plenou. Dětem mladším 10-ti let je návštěva plaveckého areálu (zóna A – D) povolena pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

5. Pokladna odmítne vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení, nebo osobám, kterým podle ustanovení tohoto návštěvního řádu není vstup povolen

6. V hodinách určených veřejnosti může správa areálu vyčlenit samostatně část bazénu (zóna C, D) pro skupinové návštěvy, které o to v objednávce předem požádají. Maximálně může být takto využito 6 plaveckých drah (zóna C).

7. Stejně tak může správa plaveckého areálu pronajmout celý areál v době určené pro veřejnost za účelem pořádání významných sportovních a společenských akcí. O tomto vhodným způsobem informuje veřejnost nejméně jeden týden před uskutečněním akce.

8. Pro vstup imobilních a těžce postižených návštěvníků slouží samostatný bezbariérový vchod, který spolu se samostatnou šatnou a sociálním zařízením na požádání doprovodu takového návštěvníka otevře personál bazénu.

9. Úklid v prostorách pánských šaten je prováděn osobou opačného pohlaví.

 

Článek II.

Vyloučení z návštěvy plaveckého areálu

1. Do prostor celého areálu nemají přístup a z užívání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, osoby nečisté, v znečištěném oděvu, zahmyzené a pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

2. Vstup do plaveckého areálu může být též odepřen osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

3. Z prostor plaveckého areálu bude rovněž bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes předchozí upozornění nedodržuje ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takovém případě na vyzvání plavecký bazén, může odpovědný pracovník požádat o zákrok Městskou policii, nebo policii ČR.

 

Článek III.

Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Šatny se skříňkami na ukládání oděvu jsou oddělené pro muže a ženy. Číslo skříňky odpovídá číslu uvedenému na čipových hodinkách. Šatní skříňky se otvírají pomocí čipových hodinek. Zavírají se dovřením – „zabouchnutím“. Svlékat se a oblékat se je povoleno pouze v příslušných šatnách, odpovídajících pohlaví návštěvníků. Děti předškolního věku mohou za doprovodu rodičů, nebo doprovázejících je dospělých použít šatnu určenou pro opačné pohlaví. Oděv se ukládá pouze do šatních skříněk. Čipové hodinky je návštěvník povinen mít u sebe. Při jejich ztrátě provozovatel neodpovídá za případnou škodu na vnesených věcech. Záloha na čipové hodinky činí 100,- Kč, při ztrátě nebo poškození se záloha nevrací.

2. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech v rozsahu §433 a násl. občanského zákoníku. Podle těchto ustanovení provozovatel nese odpovědnost za vzniklou škodu pouze tehdy, jestliže návštěvník věci uložil na místě k tomu určeném (šatní skříňky). Za peníze a jiné cennosti provozovatel neodpovídá, tyto je nutné uložit do úschovy v pokladně plaveckého bazénu. Právo na náhradu je nutné uplatnit neprodleně, bez zbytečného odkladu, jinak zanikne. Byla-li škoda způsobena porušením tohoto řádu, neuposlechnutím pokynů pracovníka provozovatele, nebo porušením obecně závazného právního předpisu, odpovídá za škodu sám poškozený. Věci nalezené v prostorách plaveckého areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně. Jinak se dopouští porušení právních předpisů.

3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do plaveckého bazénu (zóna C, D) i před použitím parní komory (zóna B) řádně omýt v prostorách sprch mýdlem a to bez plavek. Vstup do plaveckého bazénu (zóna B až D) je povolen pouze osobám oděným výhradně do plaveckého úboru – tj. oděvu, který je výrobcem deklarován jako „plavky“ bez kapes a kovových částí (zipy, spony, ozdobné prvky apod.). Z hygienických důvodů nejsou povoleny celotělové plavky (tj plavky s nohavicemi pod kolena a dlouhými rukávy). Plavky musí být oblečeny přímo na tělo, bez jakéhokoliv spodního oblečení. Při nedodržení těchto pravidel, nebude příslušná osoba vpuštěna do plaveckého bazénu (zóna B až D), případně z něj může být plavčíkem vykázána.

4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat základní hygienické zásady (zejména je zakázáno holení jakýchkoliv částí těla, provádění manikúry a pedikúry v prostorách plaveckého areálu) a udržovat čistotu všech prostor a zařízení plaveckého areálu.

5. Návštěvníci, zejména osoby starší, nebo tělesně postižené se musí ve vlastním zájmu pohybovat po mokrých podlahách opatrně a vyvarovat se tak případnému zranění. Za úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu nenese provozovatel odpovědnost.

6. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení plaveckého areálu. Návštěvníci jsou povinni uhradit veškeré škody, které byly jejich vlastním zaviněním způsobeny na zařízení areálu a na majetku ostatních návštěvníků. Za ztrátu či poškození zapůjčených pomůcek a vybavení je návštěvník povinen uhradit plnou náhradu v Kč, v ceně, která je v dané době na trhu obvyklá.

7. Skákat do vody lze jen na místech k tomu vyhrazených (zóna C). Při skocích do vody nesmí být ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků.

8. Dráha 7 a 8 je při koupání veřejnosti, v době mimo plavecké tréninky a kurzy vyhrazena pro kondiční podélné plavání. Kondiční dráhy jsou určeny pouze pro sportovní vytrvalostní plavání v určeném směru. Není možné plavat vedle sebe a křížit dráhy.

9. Rozsah používání plaveckého areálu je v některých provozních hodinách omezen. Tyto hodiny jsou vyhrazeny tréninku sportovců, pořádání sportovních akcí, nebo pronajaty organizacím, které o to předem písemně požádají. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem tyto akce narušovat.

10. Přecházení z bazénové části (zóna B - D) do vstupní haly a prostor bufetu v koupacím oděvu není dovoleno.

11. Při odchodu ze zařízení plaveckého areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci.

12. Při úrazu, poranění nebo nevolnosti je nezbytné ihned přivolat plavčíka, nebo jiného pracovníka zařízení, který zajistí poskytnutí první pomoci. Případně přivolá lékařskou pomoc.

 

Článek IV.

V plaveckém areálu je zakázáno

1. Chovat se způsobem, který obtěžuje, popř. ohrožuje osobní bezpečnost návštěvníků a pořádek, nebo nadměrným hlukem rušit ostatní návštěvníky.

2. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody a pobíhat po ochozu bazénu. Zvláště není z bezpečnostních důvodů dovoleno skákat do plaveckého bazénu (zóna C, D) z podélných stran a ze strany vstupu od šaten.

3. Pohybovat se mimo prostory určené pro návštěvníky a vstupovat do míst určených pro osoby opačného pohlaví (vyjímka Čl. III./1)

4. Znečišťovat vodu v areálu odpadky, vnosem nečistot z venkovních prostor, žvýkačkami, používáním mastí a olejů.

5. Kouřit ve všech prostorách plaveckého areálu (zákaz se týká i elektronických cigaret).

6. Vodit do prostor areálu psy, nebo jiná zvířata.

7. Potápěčské pomůcky používat mimo 25 m bazén (povoleno používat pouze v 25 m bazénu mimo kondiční dráhy - zóna C).

8. Nosit do prostor bazénů znečištěné batohy a tašky, či vaky.

9. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otvírat skříňky již obsazené a svévolně manipulovat se zařízením.

10. Konzumovat jídlo a nápoje ve všech uzavřených prostorách areálu, mimo prostory určené pro občerstvení. Konzumovat alkohol.

11. Nosit do prostor areálu předměty, které ohrožují bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

12. Hrát jakékoliv hry, které omezují ostatní návštěvníky, nebo narušují klid.

13. Zdržovat se v prostorách areálu bez platné vstupenky (zóna A - D).

 

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnosti je v plaveckém bazénu viditelně umístěno místo se skříňkou první pomoci. Manipulovat s lékárničkami mohou pouze zaměstnanci provozovatele, nebo osoba, která prokáže způsobilost k poskytování první pomoci.

2. Poškozování, ničení, nebo krádeže majetku lze postihnout podle platného trestního, nebo přestupkového zákona.

3. Požární a poplachové směrnice platí přiměřeně rovněž pro návštěvníky plaveckého areálu.

4. Pokud některá ustanovení tohoto návštěvního řádu nejsou rozvedena, nebo stanovena komplexně, platí přiměřeně příslušné obecně závazné právní předpisy.

5. Stížnosti, přání a připomínky, týkající se provozu plaveckého areálu a jeho zaměstnanců mohou návštěvníci podat písemnou nebo ústní formou u vedení společnosti, nebo u přítomných zaměstnanců.

6. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance plaveckého areálu.

7. Při nedodržení ustanovení tohoto Návštěvního řádu, může být návštěvník vykázán z prostor plaveckého areálu a to bez náhrady již uhrazeného vstupného.

Důležitá telefonní čísla

Záchranná zdravotní služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Integrovaný záchranný systém 112

 

Odpovědní osoba: ing. Zdeněk ŠTĚPÁN, vedoucí provozu střediska plavecký bazén. Telefon: 00420 483 319 928 (recepce), E-mail: kancelar@bazenjbc.cz

Schválil: Ing. Milan MATURA
jednatel  SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
V Jablonci nad Nisou dne 1.7.2017

zpracoval: Ing. Zdeněk ŠTĚPÁN

 

 

 

 

Uložit
Uživatelské prefence souborů cookie
Používáme cookies, abychom zajistili, že na našich webových stránkách získáte co nejlepší služby. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tato webová stránka nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
System