Správce městských sportovišť

Facebook

Provozní a návštěvní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉ ARÉNY V JABLONCI NAD NISOU

Čl. 1

Základní ustanovení

1)      Atletická aréna, dále jen aréna je sportovním, víceúčelovým zařízením Města Jablonec nad Nisou a správou tohoto zařízení byla pověřena společnost Sport Jablonec nad Nisou s.r.o.

2)      Ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky arény i její zaměstnance.

3)      Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu (u návštěvníků arény ) nebo k pracovnímu postihu ( u zaměstnanců arény ).

Čl. 2

Využití

1)      Aréna slouží zejména pro školní tělovýchovu, pravidelné tréninky tělovýchovných jednot, zájmových organizací, klubů a skupin ( dále jen „uživatelé“ ).

2)      Aréna je víceúčelová a umožňuje pořádání atletických závodů, kulturních akcí a soutěžích v jiných druzích sportů.

Čl. 3

Prostory

1)      Komplex prostor arény tvoří:

a)      Atletické dráhy, sektory pro atletické disciplíny, travnatá plocha, hala s vnější dráhou
b)      Tribuny diváků a ochozy
c)      Hráčské a sálové šatny se sprchami
d)      Technologické zázemí
e)      Skladové prostory, nářaďovny, úklidové místnosti
f)       Posilovny
g)      Kanceláře
h)      Bufet
i)        Ostatní plochy (komunikace, parkoviště)

2)      Technická dokumentace areálu (arény) je uložena u správce arény.

Čl. 4

Časové využívání prostor – provozní doba

1)      Časové využívání prostor arény je následující:

a)       Školy od 07:00 hod. do 15:45 hod.
b)       Tělovýchovné jednoty od 07:00 hod. do 20:00 hod.
c)       Zájmové organizace od 07:00 hod. do 20:00 hod.
d)       Veřejnost od 07:00 hod. do 09:00 hod. a od 14:00 hod. do 20:00 hod.

2)      Aréna je v provozu ve všední dny, v sobotu, neděli i o svátcích na základě požadavků uživatelů.

3)      Výjimku z provozní doby povoluje jednatel SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. nebo jím pověřený pracovník.

4)      Bufet se řídí vlastní provozní dobou.

5)      Tvorba harmonogramu využití sportovních ploch v aréně se řídí následujícími pravidly:

a)      Prioritně je zajišťována výuka a sportovní příprava žáků základních a středních škol.
b)      Následující akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi arénou a uživateli.
c)      Zájmová sportovní činnost veřejnosti.
d)      Jednorázové akce na základě smlouvy mezi SPORTem Jablonec nad Nisou, s.r.o. a uživatelem.

Čl. 5

Vstupy

1)      Vstup do vnitřních prostor arény je povolen uživatelům, kteří využívají sportovní plochy nebo další pronajaté prostory a dále divákům. Diváci mají volný vstup pouze do ochozů arény se sociálním zařízením.

2)      Vstup do provozních částí budovy mají zaměstnanci arény a obslužný personál dle pracovního zařazení a stanovené náplně práce ,  případně na základě jiných smluvních vztahů.

3)      Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách viz. Čl. 8 bod 3.

4)      Návštěvy, které přicházejí za zaměstnanci arény, se musí ohlásit na recepci.

5)      Zákaz vjezdu do areálu platí pro všechny. Je možno použít parkoviště u hotelu SPORT  před budovou restaurace. Výjimky povoluje ředitel areálu Střelnice.

Čl. 6

Pravidla užívání prostor

1)      V celém komplexu arény je přísný zákaz kouření.

2)      Uživatelé odpovídají za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách arény přítomny v souvislosti s činností jednotlivých uživatelů.

3)      Uživatelé odpovídají za veškeré škody na zdraví a životu všech osob, které jsou přítomny v aréně v souvislosti s činností jednotlivých uživatelů.

4)      Uživatelé jsou povinni předat užívané prostory (např. doskočiště atd.) a zařízení arény v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzali, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

Čl. 7

Pravidla používání sportovních ploch

 

1)      Sportovní plochy mohou uživatelé využívat k dohodnuté a předem schválené sportovní činnosti jen na základě předem zaplaceného poplatku dle platného ceníku, a to buď v hotovosti u recepční, nebo bankovním převodem na příslušný účet SPORT  Jablonec nad Nisou s.r.o.. Platby po užití sportovišť (ukončení akce) lze uskutečnit pouze na základě individuálně uzavřené smlouvy, nebo po dohodě s jednatelem společnosti.

2)      Za veškerou činnost uživatelů na hracích plochách odpovídá vyučující, trenér nebo kapitán oddílu či skupiny. Bez jeho přítomnosti není možno začít s výukou nebo tréninkem.

3)      Vstup na plochu haly je možný jen v čisté sálové obuvi a tretrách s kratšími hřeby než 6mm (pravidlo atletiky č. 239). Vyučující nebo trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržení přísné postihy.

4)      Správce arény nebo služba (recepční, údržbář) mohou prostřednictvím vyučujícího nebo trenéra provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním příslušné osoby z arény, případně zrušením akce.

5)      Při sportovních podnicích je za dodržování nařízení podle odst. 2  tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel, a to i za zdravotní dozor.

6)      Bez souhlasu správce arény nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé značení: lajnování, použití křídy apod., (křídou si nelze značit kontrolní rozběhové značky (pravidlo atletiky č. 173b.10).

7)      Vstup v kopačkách mimo travnatou plochu je zakázán.

Čl. 8

Užívání tribun a ochozů

 

1)      Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků v době konání tréninků, nebo sportovních akcích. Tribuny a ochozy jsou volně přístupné.

2)      Na tribunách a ochozech není možné provádět sportovní aktivity.

3)      Za pořádek, kázeň a poškozování majetku na tribunách nebo ochozech, či jiných volně přístupných prostorách (např. sociálních zařízeních) jsou odpovědni jednotliví uživatelé. V případě, že se jedná o organizovanou akci, přebírá tuto odpovědnost pořadatel akce.

4)      Je zakázáno vynášet jakékoliv nádobí z bufetu na ochozy a tribuny. Konzumace nápojů nebo jídla bude možná pouze při předem určených akcí, a to na základě vzájemné dohody mezi provozovatelem bufetu, pořadatelem akce a SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.. Tato dohoda musí řešit:

a)      Písemný souhlas pořadatele a zástupce SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. s konzumací nápojů a jídla v diváckých prostorách během akce.
b)      Konzumaci pouze  plastových nádobách.
c)      Roznášku nebo servis mezi diváky.
d)      Úklid kelímků a tácků v průběhu akce a po skončení akce.
e)      Odpovědnost za vzniklé škody a způsob jejich odstranění (např. potřísněné stěny, aj.).

5)      Zákaz vstupu na ochozy arény  v tretrách.

Čl. 9

Užívání šaten s uzamykatelnými skříňkami

 

1)      Odpovědná osoba (vyučující atd.) převezme od recepční klíč od šatny a při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení těchto prostor není poškozeno. V případě zjištěného poškození toto ihned hlásí na recepci. Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu osob oprávněných obdržet klíč od šaten, dostanou klíč pouze za vratnou zálohu. Recepční má právo zaznamenat si jméno odpovědné osoby, případně požádat o předložení průkazu totožnosti.

2)      Za řádné uzamčení šaten a za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které byly v prostorách šaten umístěny a souvisely s činností uživatelů, nesou odpovědnost příslušní uživatelé.

 

  Čl. 10

Sportovní náčiní

 

1)      Provozovatel arény odpovídá za bezpečnost a funkčnost potřebného sportovního náčiní (překážky, sítě, kůly, koše, atletické nářadí a náčiní)

2)      Uživatelé odpovídají za bezpečné a správné používání sportovního náčiní.

3)      Uživatelé si mohou na recepci zapůjčit míč (na košíkovou a volejbal).

4)      Uživatelé jsou povinni použité nářadí a náčiní vrátit na původní místo a v původním stavu (sklad, recepci).

 

  Čl. 11

Všeobecná ustanovení

 

1)      Za provoz arény a technický stav budovy včetně mobiliáře odpovídá správce arény. Správce arény nebo jím pověřený údržbář má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a v rámci svých kompetencí z nich vyvozovat příslušná opatření.

2)      Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele arény.

3)      Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor arény uzavřený SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v prostorách arény.

4)      Při užívání prostor arény platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

5)      Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.

6)      Ceny pronájmů externím subjektům jsou v příslušných nájemních smlouvách dohodnuty jako smluvní, přičemž dolní hranice je stanovena ceníkem platným pro příslušný kalendářní rok.

7)      Zákaz kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách arény.

8)      Zákaz konzumace alkoholu na sportovní ploše arény.

 

  Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád arény nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

 V Jablonci nad Nisou dne 8. října 2014

jednatel SPORT Jablonec nad Nisou , s.r.o

 Ing. Milan Matura

provozni-rad-sauny-strelnice-2015.jpg