Správce městských sportovišť

Facebook

Provozní a návštěvní řád sauny Sport

Tento provozní řád stanovuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách sauny a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

Článek I.

Vstup do sauny

1. Provozní doba sauny je uvedena na informační tabuli umístěné u hlavního vstupu do sauny.

2. Při vstupu do sauny si každý návštěvník sám vybere v šatnách skříňku. Klíček od této skřínky má po celou dobu sanování u sebe.

3. Při plném obsazení sauny se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.

4. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny.

5. Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

 

Článek II.

Vyloučení z návštěvy sauny

1. Do prostoru sauny nemají přístup a z užívání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, osoby nečisté, v znečištěném oděvu, zahmyzené a pod vlivem alkoholu.

2. Vstup do sauny může být též odepřen osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

3. Z prostoru sauny bude rovněž bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes předchozí upozornění nedodržuje ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

Neopustí-li návštěvník v takovém případě na vyzvání plavecký bazén, je pracovník zařízení povinen rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o zákrok Městskou policii, nebo policii ČR.

 

Článek III.

Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech rozsahu §433 a násl. občanského zákoníku. Podle těchto ustanovení provozovatel nese odpovědnost za vzniklou škodu pouze tehdy, jestliže návštěvník věci uložil na místě k tomu určeném (šatní skříňky). Za peníze a jiné cennosti provozovatel neodpovídá, tyto je nutné uložit do úschovy v pokladně sauny. Právo na náhradu je nutné uplatnit neprodleně, bez zbytečného odkladu, jinak zanikne. Byla-li škoda způsobena porušením tohoto řádu, neuposlechnutím pokynů pracovníka provozovatele, nebo porušením obecně závazného právního předpisu, odpovídá za škodu sám poškozený. Věci nalezené v prostorách sauny je nálezce povinen odevzdat v pokladně. Jinak se dopouští porušení právních předpisů.

2. Před zahájením vlastní lázně se návštěvník osprchuje ve vstupní sprše za použití mýdla či sprchového gelu, během lázně ani těsně po ní již mýdlo ani sprchový gel nepoužívá. Zejména je zakázáno použití mýdel a sprchových gelů ve zchlazovacích sprchách u potírny.

3. V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických důvodů) do potírny vstupuje výhradně BEZ OBUVI.

4. V potírně návštěvník používá jako podložku VŽDY PROSTĚRADLO a to tak, aby pokrylo celý prostor lavic na který usedá (ulehá).

5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu všech prostor a zařízení sauny.

6. Návštěvníci, zejména osoby starší, nebo tělesně postižené se musí ve vlastním zájmu pohybovat po mokrých podlahách opatrně a vyvarovat se tak případnému zranění. Za úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu nenese provozovatel odpovědnost.

7. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení sauny. Návštěvníci jsou povinni uhradit veškeré škody, které byly jejich vlastním zaviněním způsobeny na zařízení sauny a na majetku ostatních návštěvníků.

8. Při úrazu, poranění nebo nevolnosti je nezbytné ihned přivolat obsluhu sauny, nebo jiného pracovníka zařízení, který zajistí poskytnutí první pomoci. Případně přivolá lékařskou pomoc.

9. V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických důvodů).

 

Článek IV.

V sauně je zakázáno

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost návštěvníků a pořádek, nebo nadměrným hlukem rušit ostatní návštěvníky.

2. Pohybovat se mimo prostory určené pro návštěvníky.

3. Znečišťovat vodu odpadky, vnosem nečistot z venkovních prostor, žvýkačkami, používáním mastí a olejů.

4. Kouřit ve všech prostorách sauny.

5. Vodit do prostor sauny psy, nebo jiná zvířata.

6. Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek, otvírat skříňky již obsazené a svévolně manipulovat se zařízením.

7. Konzumovat jídlo a nápoje ve všech uzavřených prostorách sauny, mimo prostory určené pro občerstvení.

8. Nosit do prostor areálu předměty, které ohrožují bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

 

Článek V.

Práva a povinnosti návštěvníků

1. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců sauny, mohou návštěvníci uplatnit v pokladně, nebo přímo u provozovatele.

2. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, lůžkách odpočívárny a lavicích šatny používá k podložení těla ručník, nebo jiná vhodná, dostatečně rozměrná textilie.

3. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnosti je v sauně viditelně umístěno místo se skříňkou první pomoci. Manipulovat s lékárničkami mohou pouze zaměstnanci provozovatele, nebo osoba, která prokáže způsobilost k poskytování první pomoci.

2. Poškozování, ničení, nebo krádeže majetku lze postihnout podle platného trestního, nebo přestupkového zákona.

3. Požární a poplachové směrnice platí přiměřeně rovněž pro návštěvníky sauny.

4. Pokud některá ustanovení tohoto návštěvního řádu nejsou rozvedena, nebo stanovena komplexně, platí přiměřeně příslušné obecně závazné právní předpisy.

5. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance sauny.

V jablonci nad Nisou dne 1.10. 2012

Ing. Milan Matura

jednatel společnosti

Důležitá telefonní čísla

Zdravotní záchranná služba 155

Policie ČR 158

Městská policie 156

Hlášení požáru 150

Integrovaný záchranný systém 112